Home » Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy & Algemene Voorwaarden

by Anita Mulderij

PRIVACYVERKLARING ANITA MULDERIJ

Ons website-adres is: http://www.anitamulderij.nl

Bescherming persoonsgegevens:

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Anita Mulderij

Jan van Galenstraat 111 C

1056 BK Amsterdam

KvK: 64870022

BTW: 154389912B01

IBAN: NL20TRIO0391099701

Om welke gegevens gaat het?

Alleen wanneer je hebt aangegeven dat je e-mails van mij wilt ontvangen, een afspraak hebt aangevraagd, een bloedonderzoek, consult of coaching van mij hebt gehad, of een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden, telefonisch, via mail of tijdens de sessie, naar je persoonsgegevens. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

-Voor- en achternaam en eventueel je bedrijfsnaam

-Woonadres en/of bedrijfsadres

-e-mailadres

-Telefoonnummer

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

– Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van e-mails en voor het registreren van onze afspraak. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via jou.

– Je voor-en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je opgeeft, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Hiermee voldoe ik aan de eisen op grond van de Wet AVG.

Jouw gegevens

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn e-mails, je hebt aangemeld voor een afspraak of wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je ten allen tijde weer uitschrijven door een replay te sturen met de vermelding geen mails meer te willen ontvangen.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Google Analytics gebruiken ik als statistiekenpakket. Dit doe ik omdat ik heel graag wil weten hoe de bezoekers mijn website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren.

Uiteraard wil ik niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Social Media

Ik wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons op mijn site.

Links

Op de website  kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Laatste wijziging 14 december 2019.

 


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee van band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Anita Mulderij richt zich op Coaching rondom de relatie met voeding en het lichaam. Zij geeft lezingen en workshop op het gebied van voeding en leefstijl. Daarnaast neemt zij bloedtesten af ter ondersteuning van de voeding-, leefstijl-  en body confidence coaching. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64870022

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Anita Mulderij, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Anita Mulderij. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is bevestigd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1.Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL20TRIO0391099701 t.n.v. Anita Mulderij. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor lezingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte

2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.

3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer bij Body Confidence Coaching, Voeding & Leefstijl coaching en bloedonderzoek.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, consults, bloedonderzoek te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 8.3 I Annulering door opdrachtgever bij workshop

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van de aangevraagde workshop door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na overeenkomst tot vier weken voor aanvang van de performance zijn de annuleringskosten 50% van het overeengekomen offertebedrag.

2. Bij annulering na overeenkomst binnen vier weken voor aanvang van de performance zijn de annuleringskosten 100%.

Artikel 8.4 | Annulering door opdrachtnemer bij lezing

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de lezing te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 8.5 I Annulering bij ziekte bij coaching, consults, workshops of lezingen

Bij ziekte zal de opdrachtnemer indien mogelijk een vervanger regelen of de datum verplaatsen, mocht dit beide niet lukken betaalt opdrachtnemer 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug.

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, workshops, lezingen of bloedonderzoeken.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Deze website maakt gebruik van cookies om de prestaties te verbeteren. Accepteren Meer info

Privacy Policy